top of page

Tietosuoja

Tietosuojaseloste – Suomen Senioritennis ry – 14.7.2022
 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Suomen senioritennis ry kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja, joita se kerää.
 

1. Rekisterinpitäjä
 

Suomen senioritennis ry

Y-tunnus: 0975537-0

Keskikatu 11 A 10, 45100 Kouvola
 

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
 

Toiminnanjohtaja Jaana Heinonen

puh. +358 40 5912978

sähköposti: info@senioritennis.fi
 

3. Käsiteltävät henkilötiedot
 

Keräämme henkilötietoja sinulta, kun käytät palvelujamme tai liityt jäseneksi. Henkilötiedot, joita keräämme sinulta, voivat sisältää seuraavia tietoja:

·   Etu- ja sukunimi

·   Sähköpostiosoite

·   Puhelinnumero

·   Kotikaupunki

·   Suostumus markkinointiin/markkinointikielto

·   Tiedot maksusuorituksista

·   Mahdolliset muut jäsenyyssuhteeseen liittyvät tiedot, jotka jäsenenä olet meille antanut

 

4. Tietolähteet
 

Henkilötietoja kerätään jäseniltä, joka on maksaneet Suomen Senioritennis ry:n jäsenmaksun. Henkilötietoja voidaan myös kerätä ja päivittää yhteistyökumppaneidemme rekistereistä, yritysten verkkopalveluista ja sovelluksista sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

 

Käsittelemme henkilötietoja jäsensuhteen hallintaa ja kehitystä liittyviä tarkoituksia varten (jäsenviestintä, kuten jäsenkirjeet) ja jäsenen suostumuksella markkinointitarkoituksiin (kuten sähköiset uutiskirjeet). Lisäksi käsittelemme henkilötietoja toimintamme kehittämiseksi sekä tilastollisia ja analyyttisiä tarkoituksia varten. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen jäsenen ja yrityksemme välillä ja tietyissä tilanteissa suostumukseen.

 

6. Henkilötietojen luovuttaminen
 

Me emme myy, vuokraa tai välitä henkilötietoja kolmansille henkilöille. Luovutamme henkilötietoja ainoastaan silloin, kun sovellettava laki edellyttää tietojen luovuttamista (esimerkiksi tietojen luovuttaminen toimivaltaisille viranomaisille).
 

Saatamme käyttää alihankkijoita tai palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä (tietojen käsittelijät), minkä lisäksi tietoja saatetaan käsitellä IT-järjestelmämme teknisen ylläpidon yhteydessä. Tietoja, joita luovutetaan kyseisille yhteistyökumppaneillemme, voidaan käyttää vain määrittelemiimme tarkoituksiin. Lisäksi pidämme huolen siitä, että kaikkiin soveltuviin kirjallisiin tietojenkäsittelysopimuksiin ja muihin soveltuviin sopimuksiin sisältyy ehdot siitä, että kaikkien sopimusosapuolten on otettava käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset menetelmät henkilötietojen suojaamiseksi. 
 

Säilytämme henkilötietoja Euroopan talousalueella (ETA) tai maissa, joissa on vastaava tietosuojan taso. Tällaisissa maissa voimassa olevan tietosuojasääntelyn taso vastaa Suomessa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön tasoa. Jos toimeksiannon suorittaminen edellyttää meitä luovuttamaan tietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, käytämme ainoastaan sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka käsittelevät henkilötietoja vastaavien periaatteiden mukaisesti kuin me.
 

7. Henkilötietojen säilytysaika
 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kun se on välttämätöntä soveltuvan lainsäädännön nojalla.

Säilytämme henkilötietoja jäsenyyssuhteen voimassaolon ajan, minkä jälkeen talletamme tiedot markkinointitarkoituksia varten. Uutiskirjeen tilausten osalta säilytämme henkilötietoja siihen asti, kunnes tilaus peruutetaan.
 

8. Henkilötietojen suojaaminen

 

Henkilötiedot säilytetään elektronisesti ja ne suojataan palomuureilla ja muilla teknisillä suojauskeinoilla. Ainoastaan tehtävään hyväksytyillä Suomen Senioritennis ry:n edustajilla on oikeus tarkastella ja päivittää tietoja.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on erilaisia oikeuksia liittyen hänen henkilötietoihinsa.

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastella hänen henkilötietojaan tietyin rajoituksin, oikeus saada virheelliset henkilötiedot oikaistuksi, rajoitettu oikeus saada henkilötiedot poistettua rekisteristä ja oikeus rajoittaa tai estää hänen henkilötietojensa käsittely.
 

Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa antamansa suostumus ja siten välttyä tulevaisuudessa tapahtuvalta markkinoinnilta. Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus saada hänen henkilötietonsa siirretyksi itselleen tai kolmannelle henkilölle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle (https://tietosuoja.fi/etusivu).
 

Kysymykset ja pyynnöt, jotka liittyvät rekisteröidyn oikeuksiin, tulee lähettää seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: info@senioritennis.fi.
 

10.  Tietosuojaselosteen muuttaminen
 

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme ja käytäntöjämme tietosuojan osalta ja varaamme oikeuden tarkistaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta, kun se on tarpeen. Muutokset lainsäädännössä tai sen tulkinnassa voivat myös johtaa siihen, että käytäntöjä on muutettava. Päivitetty tietosuojaseloste on saatavissa verkkosivuillamme osoitteessa senioritennis.fi.

bottom of page